FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

ŞİKAYET TALEP SÜRECİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. (“FLO” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.ninewest.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi sayfasından ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

A)KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amaçları kapsamında; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Flo tarafından bu bilgilendirmenin (A) başlığı altındaki amaçlar doğrultusunda yurt içine ve yurt dışına aşağıdaki koşullarda aktarılabilecektir.

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Veri Aktarımı

Kişisel Verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Mahkeme, İcra Müdürlükleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili Kamu Kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.


2. Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Paylaşımı

İşlenen kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürünlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, şirketimizle ilgili tüm kampanya, yenilik ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bildirimin müşterilerimize iletilmesi, şirketimizin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde olduğu gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yürütülmesi için teknik destek alınması amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, işbirliği içinde olduğumuz marka sahibi gerçek veya tüzel kişilere, daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında ajans, reklam şirketleri ve yurt içi ve yurt dışındaki 3. Kişilerle ve diğer ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.


C)KİŞİSEL VERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından çağrı merkezi kanalıyla elektronik ortamlarda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninin A ve B maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D)KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.ninewest.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi sayfasından ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.